Acharai Bchukotai Bhaalotcha Bhar Bmidbar Bo Breisheet Bshalach Chayei Sarah Chukkat Deuteronomy – Eikev Deuteronomy – Haazinu Deuteronomy – Ki Tavo Deuteronomy – Ki Teitzei Deuteronomy – Nitzavim Deuteronomy – Reeh Deuteronomy – Shoftim
Emor Kdoshim Ki Tissa Korach Lech Lecha Mikeitz Mishpatim Mtzora Naso Noach Pkudei Rosh Chodesh Rosh Hashanah Shlach Shmini Shmoy aliya Shoftim
Tazria Toldot Trumah Ttzaveh Tzav Vaeira Vayakhel Vaychi Vayeira Vayeishev aliya Vayeitzei Vayigash aliya Vayikra Vayishlach Yitro Yom Kippur